ตารางสอบ และเนื้อหาสอบ

ตารางสอบ เนื้อหาสอบ วัดผลการเรียนรู้เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับประถมศึกษา

ชั้น ตารางสอบ/ เนื้อหาสอบ
   ป.1 ห้อง 1 - ห้อง 6
   ป.2 ห้อง 1 - ห้อง 6
   ป.3 ห้อง 1 - ห้อง 6
   ป.4 ห้อง 1 - ห้อง 7
   ป.5 ห้อง 1 - ห้อง 6
   ป.6 ห้อง 1 - ห้อง 6

ระดับมัธยมศึกษา

ชั้น ตารางสอบ/ เนื้อหาสอบ
   ม.1 ห้อง 2 - ห้อง 6
   ม.2 ห้อง 2 - ห้อง 6
   ม.3 ห้อง 2 - ห้อง 6
   ม.4 ห้อง 1 - ห้อง 6
   ม.5 ห้อง 1 - ห้อง 6
   ม.6 ห้อง 1 - ห้อง 6

โครงการพิเศษ CEP

ชั้น ตารางสอบ/ เนื้อหาสอบ
   ป.1 ห้อง 7
   ป.2 ห้อง 7
   ป.3 ห้อง 7
   ป.4 ห้อง 8
   ป.5 ห้อง 7
   ป.6 ห้อง 7

โครงการพิเศษ Smart TECH

ชั้น ตารางสอบ/ เนื้อหาสอบ
   ม.1 ห้อง 1
   ม.2 ห้อง 1
   ม.3 ห้อง 1