รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ปฐมวัย ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
เนอสเซอรี่    ห้อง 1   ห้อง 2   ห้อง 3   -   -   -   -   - 
อนุบาล 1    อ.1/1   อ.1/2   อ.1/3   อ.1/4   อ.1/5   อ.1/6   -   - 
อนุบาล 2    อ.2/1   อ.2/2   อ.2/3   อ.2/4   อ.2/5   อ.2/6   อ.2/7   - 
อนุบาล 3    อ.3/1   อ.3/2   อ.3/3   อ.3/4   อ.3/5   อ.3/6   อ.3/7   - 

ประถมศึกษา ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
ประถมศึกษาปีที่ 1    ป.1/1   ป.1/2   ป.1/3   ป.1/4   ป.1/5   ป.1/6   ป.1/7   - 
ประถมศึกษาปีที่ 2    ป.2/1   ป.2/2   ป.2/3   ป.2/4   ป.2/5   ป.2/6   ป.2/7   - 
ประถมศึกษาปีที่ 3    ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.3/4   ป.3/5   ป.3/6   ป.3/7   - 
ประถมศึกษาปีที่ 4    ป.4/1   ป.4/2   ป.4/3   ป.4/4   ป.4/5   ป.4/6   ป.4/7   ป.4/8 
ประถมศึกษาปีที่ 5    ป.5/1   ป.5/2   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.5/7   ป.5/8 
ประถมศึกษาปีที่ 6    ป.6/1   ป.6/2   ป.6/3   ป.6/4   ป.6/5   ป.6/6   ป.6/7   ป.6/8 

มัธยมศึกษา ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1    ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2    ม.2/1   ม.2/2   ม.2/3   ม.2/4   ม.2/5   ม.2/6   ม.2/7   - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3    ม.3/1   ม.3/2   ม.3/3   ม.3/4   ม.3/5   ม.3/6   ม.3/7   - 
มัธยมศึกษาปีที่ 4    ม.4/1   ม.4/2   ม.4/3   ม.4/4   ม.4/5   -   -   - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5    ม.5/1   ม.5/2   ม.5/3   ม.5/4   ม.5/5   ม.5/6   -   - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6    ม.6/1   ม.6/2   ม.6/3   ม.6/4   ม.6/5   ม.6/6   -   - 


จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ปฐมวัย จำนวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียน หญิง รวม
เนอสเซอรี่   3 35 41 76
อนุบาล 1   6 109 100 209
อนุบาล 2   7 116 107 223
อนุบาล 3   7 146 121 267

ประถมศึกษา จำนวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียน หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 161 134 295
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 125 115 240
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 141 109 250
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 145 111 256
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 151 143 294
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 148 141 289

มัธยมศึกษา จำนวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียน หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 119 85 204
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 123 78 201
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 121 104 225
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 71 95 166
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 78 87 164
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 91 109 200

รวมทั้งสิ้น จำนวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียน หญิง รวม
  106 1,879 1,680 3,559